Moduły funkcjonalne

 • Moduł Prognozowanie
 • Moduł Planowanie
 • Moduł Obsługa zleceń
 • Moduł Monitoring
 • Moduł Raporty
 • Moduł Administracja
 • Moduł Import/Eksport
 • Moduł SUM

Moduł Prognozowanie zapewnia generowanie prognozy przyszłych stanów gotówki dla obsługiwanych punktów gotówkowych w oparciu o dane historyczne oraz statystyczne modele prognozujące.

 

Kluczowe cechy modułu:

 • generowanie prognozy dla wszystkich rodzajów obsługiwanych punktów gotówkowych: bankomatów, wpłatomatów, bankomatów z funkcją wpłaty, wrzutni, jednostek banku, skarbców gotówkowych
 • możliwość przygotowania prognozy dla nowych punktów gotówkowych nieposiadających danych historycznych
 • prognozowanie dla wszystkich walut zdefiniowanych dla danego punktu gotówkowego
 • możliwość definiowania zdarzeń nadzwyczajnych oraz kalendarza dni świątecznych
 • wykorzystanie zaawansowanych metod uzupełniania brakujących danych oraz eliminacji błędów i anomalii w danych historycznych

Moduł Planowanie umożliwia przygotowanie harmonogramu transportów zapewniającego minimalizację kosztów obsługi przy jednoczesnym zachowaniu płynności gotówki.

 

Kluczowe cechy modułu:

 • automatyczne przygotowywanie szczegółowego planu zawierającego terminy i wartości interwencji
 • minimalizacja kosztów zarządzania gotówką przy założonych parametrach kosztowych,
 • uwzględnienie ograniczeń organizacyjnych, m.in. transportowych, dostępności punktów gotówkowych, stałych dni transportu
 • możliwość obsługi awiz i wpłat zamkniętych
 • możliwość generowania planu interwencji na żądanie użytkownika,
 • możliwość ręcznej modyfikacji wygenerowanego planu oraz dodawania lub usuwania interwencji, a także zmiany parametrów istniejących interwencji
 • alertowanie określonych sytuacji (np. brak zdefiniowanych cen transportu, przekroczenie limitu bezpieczeństwa, zmiana rekomendacji)

Moduł Obsługi Zleceń przeznaczony jest do zarządzania zleceniami od momentu złożenia zapotrzebowania na transport do momentu odebrania, przeliczenia i zamknięcia zlecenia oraz do sterowania obiegiem dokumentów związanych z realizacją zleceń.

 

Kluczowe cechy modułu:

 • nadzór i monitorowanie zleceń: rejestracja zamówienia, zebranie wymaganych akceptacji, zgłoszenie do realizacji, śledzenie transportu, potwierdzenie odbioru i weryfikacja, edycja na wybranych poziomach uprawnień, możliwość cofania akceptacji na wybranych poziomach uprawnień
 • Obsługa dowolnych procesów:
  • zasilenia/odprowadzenia gotówki (do/z jednostek banku)
  • wydanie/odbiór pakietów do/od kontrahentów
  • załadowanie/ rozładowanie bankomatów, bankomatów z funkcją wpłaty
  • rozładowanie wpłatomatów, wrzutni
  • przemieszczanie gotówki pomiędzy jednostkami banku
  • kupno/sprzedaż gotówki od/do innych banków lub NBP
  • przemieszczenie gotówki pomiędzy skarbcami
  • korekty zleceń
  • serwis urządzeń
 • automatyzacja generowania zleceń na podstawie planu interwencji
 • elektroniczny obieg dokumentów związanych z obrotem gotówką
 • rozliczanie kosztów transportów

Moduł Monitoring odpowiada za monitorowanie i raportowanie aktualnych stanów gotówki w poszczególnych punktach gotówkowych, generowanie alertów dla zdefiniowanych poziomów gotówki oraz zdefiniowanych zdarzeń.

 

Kluczowe cechy modułu:

 • monitorowanie informacji o aktualnym stanie gotówki w obsługiwanych punktach gotówkowych z maksymalną dostępną szczegółowością (np. stan poszczególnych kaset dla bankomatów, stan gotówki w skarbcach gotówkowych i poszczególnych jednostkach banku z podziałem na waluty i nominały)
 • generowanie alertów dotyczących zdefiniowanych poziomów gotówki (stan normalny, ostrzegawczy, krytyczny)
 • generowanie alertów dotyczących zdefiniowanych zdarzeń (np. długotrwały brak zasilenia, stan gotówki dla nieaktywnego nominału)
 • monitorowanie wykorzystania zdefiniowanych limitów
 • monitorowanie stanu technicznego urządzeń

Moduł Raporty daje szybki dostęp do wszystkich danych zgromadzonych w Asseco ACM, wykorzystywanych w procesie zarządzania obrotem gotówkowym.

 

Kluczowe cechy modułu:

 • pozwala na wielowymiarową analizę procesu na różnych poziomach szczegółowości
 • posiada zestaw predefiniowanych raportów pokrywający podstawowe potrzeby informacyjne, dający możliwość monitorowania i kontroli procesu
 • umożliwia definiowanie dedykowanych raportów odpowiadających indywidualnym potrzebom informacyjnym
 • możliwość integracji z zewnętrznym systemem klasy Business Intelligence

Moduł Administracja zapewnia zarządzanie słownikami i parametrami systemu, zarządzanie operatorami oraz konfiguracją punktów gotówkowych.

 

Główne obszary administracji systemem:

 • punkty gotówkowe – lista punktów gotówkowych, limity, stany (maksymalne, ostrzegawcze, krytyczne)
 • hierarchia punktów gotówkowych – definiowanie i zarządzanie hierarchią
 • waluty obsługiwane w punktach gotówkowych
 • grupy planowania i grupy transportowe
 • strumienie gotówki
 • ceny obsługi gotówki: mrożenia, liczenia i transportu
 • warunki brzegowe dla poszczególnych modułów
 • kalendarz nietypowych zdarzeń
 • kalendarz dni świątecznych
 • harmonogramy zasileń z systemów zewnętrznych

Moduł Import/Eksport odpowiada za komunikację z otoczeniem systemowym. Umożliwia integrację systemu z wykorzystaniem interfejsu plikowego, bazodanowego lub usług sieciowych.

 

Import:

 • import i integracja danych z systemów zewnętrznych
 • uzupełnienie brakujących danych i poprawa błędów w danych
 • monitoring procesu zasilania systemu
 • import danych o stanach i obrotach gotówki,stanach technicznych urządzeń oraz inne dane potrzebne w procesie np. kursy walut i stawki referencyjne

 

Eksport:

 • generowanie danych do systemów zewnętrznych banku
 • generowanie not księgowych
 • generowanie danych dotyczących zaplanowanych i zrealizowanych zleceń

Zarządzanie uprawnieniami, rolami, listą użytkowników oraz dostępem do aplikacji (współpraca z systemem autentykacji).

 

Kluczowe cechy modułu:

 • zarządzanie bazą użytkowników systemu
 • zarządzanie regułami haseł użytkowników
 • umożliwienie wykorzystania zewnętrznego systemu autentykacji
 • zarządzanie rolami i uprawnieniami, możliwość zdefiniowania własnego modelu ról i uprawnień
 • podgląd historii aktywności użytkowników

Moduły funkcjonalne

 • Moduł Prognozowanie

  Moduł Prognozowanie zapewnia generowanie prognozy przyszłych stanów gotówki dla obsługiwanych punktów gotówkowych w oparciu o dane historyczne oraz statystyczne modele prognozujące.

   

  Kluczowe cechy modułu:

  • generowanie prognozy dla wszystkich rodzajów obsługiwanych punktów gotówkowych: bankomatów, wpłatomatów, bankomatów z funkcją wpłaty, wrzutni, jednostek banku, skarbców gotówkowych
  • możliwość przygotowania prognozy dla nowych punktów gotówkowych nieposiadających danych historycznych
  • prognozowanie dla wszystkich walut zdefiniowanych dla danego punktu gotówkowego
  • możliwość definiowania zdarzeń nadzwyczajnych oraz kalendarza dni świątecznych
  • wykorzystanie zaawansowanych metod uzupełniania brakujących danych oraz eliminacji błędów i anomalii w danych historycznych
 • Moduł Planowanie

  Moduł Planowanie umożliwia przygotowanie harmonogramu transportów zapewniającego minimalizację kosztów obsługi przy jednoczesnym zachowaniu płynności gotówki.

   

  Kluczowe cechy modułu:

  • automatyczne przygotowywanie szczegółowego planu zawierającego terminy i wartości interwencji
  • minimalizacja kosztów zarządzania gotówką przy założonych parametrach kosztowych,
  • uwzględnienie ograniczeń organizacyjnych, m.in. transportowych, dostępności punktów gotówkowych, stałych dni transportu
  • możliwość obsługi awiz i wpłat zamkniętych
  • możliwość generowania planu interwencji na żądanie użytkownika,
  • możliwość ręcznej modyfikacji wygenerowanego planu oraz dodawania lub usuwania interwencji, a także zmiany parametrów istniejących interwencji
  • alertowanie określonych sytuacji (np. brak zdefiniowanych cen transportu, przekroczenie limitu bezpieczeństwa, zmiana rekomendacji)
 • Moduł Obsługa zleceń

  Moduł Obsługi Zleceń przeznaczony jest do zarządzania zleceniami od momentu złożenia zapotrzebowania na transport do momentu odebrania, przeliczenia i zamknięcia zlecenia oraz do sterowania obiegiem dokumentów związanych z realizacją zleceń.

   

  Kluczowe cechy modułu:

  • nadzór i monitorowanie zleceń: rejestracja zamówienia, zebranie wymaganych akceptacji, zgłoszenie do realizacji, śledzenie transportu, potwierdzenie odbioru i weryfikacja, edycja na wybranych poziomach uprawnień, możliwość cofania akceptacji na wybranych poziomach uprawnień
  • Obsługa dowolnych procesów:
   • zasilenia/odprowadzenia gotówki (do/z jednostek banku)
   • wydanie/odbiór pakietów do/od kontrahentów
   • załadowanie/ rozładowanie bankomatów, bankomatów z funkcją wpłaty
   • rozładowanie wpłatomatów, wrzutni
   • przemieszczanie gotówki pomiędzy jednostkami banku
   • kupno/sprzedaż gotówki od/do innych banków lub NBP
   • przemieszczenie gotówki pomiędzy skarbcami
   • korekty zleceń
   • serwis urządzeń
  • automatyzacja generowania zleceń na podstawie planu interwencji
  • elektroniczny obieg dokumentów związanych z obrotem gotówką
  • rozliczanie kosztów transportów
 • Moduł Monitoring

  Moduł Monitoring odpowiada za monitorowanie i raportowanie aktualnych stanów gotówki w poszczególnych punktach gotówkowych, generowanie alertów dla zdefiniowanych poziomów gotówki oraz zdefiniowanych zdarzeń.

   

  Kluczowe cechy modułu:

  • monitorowanie informacji o aktualnym stanie gotówki w obsługiwanych punktach gotówkowych z maksymalną dostępną szczegółowością (np. stan poszczególnych kaset dla bankomatów, stan gotówki w skarbcach gotówkowych i poszczególnych jednostkach banku z podziałem na waluty i nominały)
  • generowanie alertów dotyczących zdefiniowanych poziomów gotówki (stan normalny, ostrzegawczy, krytyczny)
  • generowanie alertów dotyczących zdefiniowanych zdarzeń (np. długotrwały brak zasilenia, stan gotówki dla nieaktywnego nominału)
  • monitorowanie wykorzystania zdefiniowanych limitów
  • monitorowanie stanu technicznego urządzeń
 • Moduł Raporty

  Moduł Raporty daje szybki dostęp do wszystkich danych zgromadzonych w Asseco ACM, wykorzystywanych w procesie zarządzania obrotem gotówkowym.

   

  Kluczowe cechy modułu:

  • pozwala na wielowymiarową analizę procesu na różnych poziomach szczegółowości
  • posiada zestaw predefiniowanych raportów pokrywający podstawowe potrzeby informacyjne, dający możliwość monitorowania i kontroli procesu
  • umożliwia definiowanie dedykowanych raportów odpowiadających indywidualnym potrzebom informacyjnym
  • możliwość integracji z zewnętrznym systemem klasy Business Intelligence
 • Moduł Administracja

  Moduł Administracja zapewnia zarządzanie słownikami i parametrami systemu, zarządzanie operatorami oraz konfiguracją punktów gotówkowych.

   

  Główne obszary administracji systemem:

  • punkty gotówkowe – lista punktów gotówkowych, limity, stany (maksymalne, ostrzegawcze, krytyczne)
  • hierarchia punktów gotówkowych – definiowanie i zarządzanie hierarchią
  • waluty obsługiwane w punktach gotówkowych
  • grupy planowania i grupy transportowe
  • strumienie gotówki
  • ceny obsługi gotówki: mrożenia, liczenia i transportu
  • warunki brzegowe dla poszczególnych modułów
  • kalendarz nietypowych zdarzeń
  • kalendarz dni świątecznych
  • harmonogramy zasileń z systemów zewnętrznych
 • Moduł Import/Eksport

  Moduł Import/Eksport odpowiada za komunikację z otoczeniem systemowym. Umożliwia integrację systemu z wykorzystaniem interfejsu plikowego, bazodanowego lub usług sieciowych.

   

  Import:

  • import i integracja danych z systemów zewnętrznych
  • uzupełnienie brakujących danych i poprawa błędów w danych
  • monitoring procesu zasilania systemu
  • import danych o stanach i obrotach gotówki,stanach technicznych urządzeń oraz inne dane potrzebne w procesie np. kursy walut i stawki referencyjne

   

  Eksport:

  • generowanie danych do systemów zewnętrznych banku
  • generowanie not księgowych
  • generowanie danych dotyczących zaplanowanych i zrealizowanych zleceń
 • Moduł SUM

  Zarządzanie uprawnieniami, rolami, listą użytkowników oraz dostępem do aplikacji (współpraca z systemem autentykacji).

   

  Kluczowe cechy modułu:

  • zarządzanie bazą użytkowników systemu
  • zarządzanie regułami haseł użytkowników
  • umożliwienie wykorzystania zewnętrznego systemu autentykacji
  • zarządzanie rolami i uprawnieniami, możliwość zdefiniowania własnego modelu ról i uprawnień
  • podgląd historii aktywności użytkowników
g900

Korzyści biznesowe naszego rozwiązania

 • Płynność finansowa

  Zmniejszenie ryzyka płynności i nadpłynności punktów gotówkowych - maksymalizacja przychodów banku i satysfakcji klientów
 • Obniżka kosztów

  Obniżenie kosztów zarządzania obrotem gotówkowym poprzez optymalizację poziomu środków pieniężnych i planów interwencji
 • Proste standardy

  Poprawa efektywności zarządzania obrotem gotówkowym - standaryzacja procesu i usprawnienie przepływu informacji pomiędzy jego uczestnikami
 • Pełna kontrola

  Zwiększenie kontroli i automatyzacja zarządzania obrotem gotówkowym
 • Optymalny zysk

  Szybki zwrot z inwestycji dzięki znacznej redukcji oraz optymalizacji wykorzystania zasobów gotówki
 • Bezpieczeństwo

  Wykorzystanie danych poufnych wymaga szczególnej ochrony.  Asseco ACM spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa
Pobierz broszurę